Med satspuljemidler har Fonden Clemens deltaget i Mentalisering i arbejdet med anbragte Unge over årene 2017 – 2020.

Kurset er taget gennem Center for Mentalisering, som også har stået for supervision på metodeanvendelsen. Efterfølgende er vi blevet fulgt og evalueret af VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd og VIA University College.

Baggrund for projektet

Grundet omsorgssvigt har børn og unge en skrøbelig mentaliseringsevne. Evnen til at mentalisere er nødvendig for at kunne tage bestik af andre, aflæse deres motiver og danne sig forestillinger om forholdet mellem mennesker indbyrdes, og om sig selv i forhold til andre. Mentalisering udvikles i barnets samspil med dets omsorgsgivere. Derudover øger en styrket mentaliseringsevne børn og unges muligheder for at indgå i meningsfulde sociale relationer, undgå konflikter, fastholde uddannelse/beskæftigelse m.v. Styrket mentaliseringsevne øger bl.a. den unges trivsel og muligheder for at kunne deltage i samfundet.

Formål med projektet

Anbragte børn og unge i alderen 12-20 år og personalet, der har med børnene og de unge at gøre, skal have styrket deres mentaliseringsevne. Dette sker ved at implementere tre udvalgte mentaliseringsbaserede indsatser. Hos Fonden Clemens’ bosteder og aflastningstilbud benytter vi:

Mindfulness med mentaliseringsbaserede elementer
Robusthedsprogrammet gennem robusthed.dk
Mentaliseringsguiden

Indsatserne er i implementeringsfasen blevet afprøvet og herefter vurderet brugbare i at styrke anbragte børn og unges mentaliseringsevne.

Finansiering

Projektet er finansieret af midler fra satspuljen for 2017 af november 2016 om udsatte og sårbare børn og unge. Midlerne er afsat på § 15.26.04.10. på finansloven for 2017.

Læs mere her: https://socialstyrelsen.dk/projekter-og-initiativer/unge/mentalisering-i-arbejdet-med-anbragte-unge